General der Artillerie z.b.V.4
Main    Kriegstagebuch    Befehle    Gliederungen    Zustandsmeldungen   Stellenbesetzungen   Ersatz/Verluste   Material/Ausrüstung

 

Einheit Stelle Name Zeitraum/*Zeitpunkt/Rang Bemerkungen
Stab        
  General Kruse *April 1945 (Gen.Lt.)  
  Ia Kramme *April 1945 (Major i.G.)  
  Ia/Art. Scheibe *April 1945 (Hptm.)  
  Ia/Beob. Otto *April 1945 (Hptm.)  
  Adjutant Richter *April 1945 (Hptm.);  
  WuG. Bäuker *April 1945 (Oblt.);